Hekimin Hatalı Tedavisi

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/2642

K. 2017/3533

T. 31.5.2017

• HATALI TEDAVİ SONUCU OLUŞAN ZARARIN TAZİMİNİ ( Vakıf Üniversitelerinin Kamu Tüzel Kişiliği Olduğu Eylem ve İşlemlerinin Kamusal Nitelikte ve Kamu Hizmeti Çerçecesinde Olduğu - Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olduğu )

• VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ( Kamu Tüzel Kişiliğini Sahip Olduğu Eylme ve İşlemlerinin Kamusal Niteliğe Sahip Olduğu - Vakıf Üniversitesi Hastanesi Hizmetinin Kamu Hizmeti Çerçevesinde Olduğu Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Gerçekleştirilen Tedavinin Hatalı Olduğu İddiasının Hizmet Kusurundan Doğan Zararın Giderimi Kapsamında İdari Yargıda Görülmesi Gereği )

2577/m.2

2547/m.Ek.2

2709/m.130

ÖZET : Davalı üniversite Yükseköğretim Kanunu gereğince kurulmuş bir vakıf üniversitesi olup vakıf üniversiteleri Anayasa ve Yükseköğretim Kanunu gereğince kamu tüzel kişisidir. Dolayısıyla davalı üniversite kamusal kurallar çerçevesinde faaliyet göstermekte olup eylem ve işlemleri de kamusal nitelikte ve kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir. Kamu hizmetinin görülmesi sırasında ve hizmet kusurundan doğan zararların gideriminde ise idari yargı görevlidir.

DAVA : Davacılar ... ve ... ( kendi adlarına asaleten ... adına velayeten ) vekili tarafından, davalı ... aleyhine 27/09/2012 gününde verilen dilekçeyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 01/07/2016 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Davacılar, hatalı tedavi sonucu oluşan maddi ve manevi zararlarının davalı ... Rektörlüğünden tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davaya konu sağlık hizmetinin uygulanmasında, doktor veya üniversite hastanesinin herhangi bir kusuru bulunmadığı, uygulamaların bilim ve tıp kurallarına uygun olarak yapıldığı ve davalının zararın oluşmasında herhangi bir kusurunun bulunmadığının tespit edildiği gerekçeleri ile tazminat koşulları oluşmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı üniversite 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince kurulmuş bir vakıf üniversitesi olup vakıf üniversiteleri Anayasa'nın 130 ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 2. maddesi gereğince kamu tüzel kişisidir. Dolayısıyla davalı üniversite kamusal kurallar çerçevesinde faaliyet göstermekte olup eylem ve işlemleri de kamusal nitelikte ve kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir. Kamu hizmetinin görülmesi sırasında ve hizmet kusurundan doğan zararların gideriminde ise idari yargı görevlidir. ( 2577 Sayılı İYUY. m.2 )

Görev sorunu, kamu düzenine dair olup açıkça veya hiç ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gözetilir. Açıklanan nedenle; mahkemece yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın esası incelenerek reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın, yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 31.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.