Boşanma Davalarında Ziynet Eşyası Talebi

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12596 K. 2016/12303 T. 27.6.2016

• BOŞANMA ( Davacı Kadının Talep Ettiği Ziynetlerin Davalı Erkek Tarafından 5 Adet Bilezikle İlgili İspat Yükünü Üzerine Aldığından Bahisle 5 Adet Bilezikle İlgili Kısmen Kabul Kararı Verildiği - Davalı Erkek Tarafından Evlilik Birliği İçerinde 3 Adet Bileziğin İhtiyaçlar İçin Bozdurulduğu Kabul Edilmiş Ancak 2 Adet Bilezik İçin Davalı Bunları Kadının Ailesinin Aldığını Bildirdiği Kadın Tarafından Başkaca Delil de Sunulmadığı/Evin İhtiyaçları İçin Harcandığı Bildirilen ve İspatlanan 3 Adet Bilezik Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )

• ZİYNET ALACAĞI ( 5 Adet Bilezik - Davalı Erkek Tarafından Evlilik Birliği İçerinde 3 Adet Bileziğin İhtiyaçlar İçin Bozdurulduğu Kabul Edilmiş Ancak 2 Adet Bilezik İçin Davalı Bunları Kadının Ailesinin Aldığını Bildirdiği Kadın Tarafından Başkaca Delil de Sunulmadığı/Davalı Erkek Tarafından Evin İhtiyaçları İçin Harcandığı Bildirilen ve İspatlanan 3 Adet Bilezik Yönünden Davanın Kabulü Gerekeceği )

• EVLİLİK İÇİNDE TAKILAN ZİYNETLERİN ERKEKTE KALMASI ( Davalı Erkek Tarafından Evlilik Birliği İçerinde 3 Adet Bileziğin İhtiyaçlar İçin Bozdurulduğu Kabul Edilmiş Ancak 2 Adet Bilezik İçin Davalı Bunları Kadının Ailesinin Aldığını Bildirdiği Kadın Tarafından Başkaca Delil de Sunulmadığı/Davalı Erkek Tarafından Evin İhtiyaçları İçin Harcandığı Bildirilen ve İspatlanan 3 Adet Bilezik Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )

4721/m.166

ÖZET : Mahkemece davacı kadının dilekçesinde talep ettiği ziynetlerin davalı erkek tarafından 5 adet bilezikle ilgili ispat yükünü üzerine aldığından bahisle 5 adet bilezikle ilgili kısmen kabul kararı verilmiş ise de davalı erkek tarafından evlilik birliği içerinde 3 adet bileziğin ihtiyaçlar için bozdurulduğu kabul edilmiş ancak 2 adet bilezik için davalı bunları kadının ailesinin aldığını bildirmiştir. Kadın tarafından başkaca delil de sunulmamıştır. Davacı dilekçesinde evlilik içinde takılan ziynetlerin erkekte kaldığı vakıasına dayanmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı erkek tarafından evin ihtiyaçları için harcandığı bildirilen ve ispatlanan 3 adet bilezik yönünden davanın kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından hükmün tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Mahkemece davacı kadının dilekçesinde talep ettiği ziynetlerin davalı erkek tarafından 5 adet bilezikle ilgili ispat yükünü üzerine aldığından bahisle 5 adet bilezikle ilgili kısmen kabul kararı verilmiş ise de davalı erkek tarafından evlilik birliği içerinde 3 adet bileziğin ihtiyaçlar için bozdurulduğu kabul edilmiş ancak 2 adet bilezik için davalı bunları kadının ailesinin aldığını bildirmiştir. Kadın tarafından başkaca delil de sunulmamıştır. Davacı dilekçesinde evlilik içinde takılan ziynetlerin erkekte kaldığı vakıasına dayanmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı erkek tarafından evin ihtiyaçları için harcandığı bildirilen ve ispatlanan 3 adet bilezik yönünden davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin yukarda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.