Karşılıksız çek kararı

GAZİANTEP  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. CEZA DAİRESİ                                
 
TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR
 
Esas No              :  2017/2196 
Karar No             : 2017/1591
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Diyarbakır 1. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ: 20/06/2017
NUMARASI: 2016/296 (E) ve 2017/184 (K)
  
SUÇLAR                                            : Karşılıksız Çek Düzenleme
SUÇ TARİHİ: 10/10/2016
HÜKÜMLER: Beraat 
TEBLİĞ-İSTİNAF TARİHİ: Müşteki vekili 20/06/2017-20/06/2017
 
İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla,  dosya görüşüldü:
 
Her ne kadar dava konusu çekin ileri tarihli vadeli olarak düzenlendiği gerekçesiyle beraat kararı verilmiş ise de, çekteki  keşide ve ibraz tarihinin 10/10/2016 olduğu, 5941 sayılı yasayı değiştirerek karşılıksız çek düzenlemeyi suç haline getiren 6728 sayılı yasal düzenlemenin 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği; çekin üzerinde yazılı keşide ve ibraz tarihlerine göre suçun subutu yönünde  değerlendirme yapılması gerekmekte olup, çekin yasal değişiklik yürürlüğe girmeden önce ileri tarihli düzenlendiğinden bahisle verilen beraat kararının yasaya uygun olmaması, 
 
                           Sanık   kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT nin 2. kısım, 2. bölüm 5. bendi uyarınca 600-TL maktu vekalet ücretinin müştekiden alınarak sanığa verilmesi gerekirken 660 TL ye hükmedilmesi,
Karar başlığında suç tarihinin 10/10/2016 yerine, 19/12/2016 olarak gösterilmesi,
                      Hususlarında hükmün yeterli gerekçeyi içermemesi hukuka aykırı bulunmuş, müşteki vekilinin istinaf başvurusu bu yönlerden yerinde görülmekle CMK' nun 280/1-d, 289/1-g, 230/1-b-c  maddeleri uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,   24/11/2017  tarihinde oy çokluğu ile kesin olarak karar verildi.
 

Muhalefet Şerhi: Çekin fiilen keşide edildiği 25/05/2016 tarihinde karşılıksız çek düzenlemek suç olmayıp kabahat olduğundan mahkumiyet kararı verilmeyip sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi gerektiğini düşündüğümden bu yönden çoğunluk görüşüne katılamıyorum.