Boşanma Davası Maddi-Manevi Tazminat

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/4456 K. 2017/10940 T. 11.10.2017

• BOŞANMA İSTEMİ ( Mahkemece Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğunun Anlaşıldığı/Eşit Kusurlu Eş Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceği )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Sebebiyle Maddi-Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin, Tazminat Talep Eden Tarafın Kusursuz veya Diğer Tarafa Göre Daha Az Kusurlu Olması Gerektiği/Eşit Kusurlu Eş Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceğinden Mahkemece Erkeğin Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi ve Bu Hatalı Kusur Belirlemesine Göre Kadının Maddi ve Manevi Tazminat İsteğinin Kabulünün İsabetsiz Olduğu )

4721/m.174/1-2

ÖZET : Dava, maddi ve manevi tazminat talepli boşanma istemine ilişkindir.

Mahkemece davacı-karşı davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilerek taraflarca karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle maddi-manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması gerekmekte olup, eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemeyeceğinden mahkemece erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine göre kadının maddi ve manevi tazminat isteğinin kabulü isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafaka ile ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Mahkemece davacı-karşı davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilerek taraflarca karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle maddi-manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması gerekmektedir. Eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemez. Hal böyle iken mahkemece erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine göre kadının maddi ve manevi tazminat ( TMK m. 174/1-2 ) isteğinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının ise yukarda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi