İcra Emrindeki "hemen öderseniz" kaydı

 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/2317
Karar No:2014/2659

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/404 Esas-2013/220 Karar sayılı kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat alacağı ilamına dayanılarak 48.129,10 TL asıl alacak, 1320,00 TL ilam vekalet ücreti, 1362.30 TL yargılama gideri, 4933.59 TL işlemiş faizi olmak üzere toplam 55.744,99 TL talep edildiği, ''hemen öderseniz'' başlıklı bölümde ise 6381.95 TL nispi vekalet ücretinin hesaplandığı, şikayet eden borçlu vekili, İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan ilama dayalı başlatılan takipte 6487 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasa’nın Geçici 6.maddesi gereğince takipte maktu harç ve maktu vekalet ücreti alınması gerektiğinden bahisle takibin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece takipte ilam vekalet ücretinin 1320,00 TL talep edildiği, AAÜT'ye göre karar tarihinde maktu vekalet ücretinin 1320,00 TL olduğu, bunun ise Kamulaştırma Kanunu'ndaki yasal düzenlemeye uygun olduğu, icra harçlarıyla ilgili henüz tahsilat yapılmadığından İcra Müdürlüğü'nce verilmiş bir karar olmadığından şikayetin reddine karar verilmesi üzerine hüküm; şikayetçi borçlu vekilince, icra emrinde ''hemen öderseniz'' başlıklı kısımda nispi vekalet ücreti hesaplandığı, bununla ilgili gerekçede bir açıklama yapılmadığı ve aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ile yargılama giderleri yönünden bozulması istemiyle temyiz edilmiştir.
Mahkemece, borçlunun icra takibinde nispi vekalet ücreti istenemeyeceği yönündeki şikayeti yerine dayanak ilamdaki 1320,00 TL vekalet ücretiyle ilgili değerlendirme yapılarak hüküm kurulmuştur.
11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile değişik 2942 sayılı Yasa’nın Geçici 6. maddesinin 7. fıkrasında ''Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir" hükmü düzenlenmiştir. İcra emrinde “hemen öderseniz'' başlıklı kısımda ise icra vekalet ücretinin nisbi olarak hesaplanması doğru olmadığı gibi icra emrinde bulunması gerekmeyen bu kısmın icra emrinden çıkarılması gerekir. Mahkemece şikayetin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 18.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.