Karşılıksız çek keşide etme

 

 
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
9. CEZA DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR
ESAS NO: 2017/4267 
KARAR NO: 2017/3545
 
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Ankara 4. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ: 08/06/2017
NUMARASI: 2017/125 (E) ve 2017/162 (K)
 
SUÇ: Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme
SUÇ TARİHİ: 09/05/2016
HÜKÜM: Red
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA 
BULUNAN: Müşteki vekili, 08/06/2017
DAİRE KARARI                        : Karar düzeltilerek sanığın beraatine  ve idari yaptırım
                                                   kararı verilmesine yer olmadığına
 
 
DAİRE KARAR TARİHİ : 21/11/2017
 
İlk derece Mahkemesince verilen hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla,  başvurunun reddi sebepleri bulunmadığından işin esasına geçildi, dosya incelenip görüşüldü;
DOSYANIN İNCELENMESİNDE:
 Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan, çek hesabı sahibi tüzel kişi yetkilisi M. hakkında yapılan şikayet üzerine açılan davada ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, müştekinin şikayet hakkı bulunmadığından şikayetin reddine karar verilmiştir.
Şikayet dilekçesinin incelenmesinde, müşteki vekili tarafından mahkemeye verilen 26/09/2016 havale tarihli şikayet dilekçesi ile, Sıtkı Nak. İnş. Taah. Tur. Seyahat Maden. San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi şüpheli M.'nın karşılıksız çek verme suçundan cezalandırılmasının talep edildiği, suça konu çekin dosyadaki suretinin incelenmesinde de  adı geçen şirketin Yapı Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki çek hesabından keşide edilen 47.300,00 TL bedelli, 4387418 numaralı çekin keşide ve ibraz tarihinin 07/04/2016 olduğu anlaşılmıştır.
 
 DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE :
 
Somut olayda çözülmesi gereken mesele, ilk derece mahkemesince "...şikayete konu çek 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren yasa hükmü gereğince ibraz tarihi esas alındığında yasadan önce 07/04/2016 tarihinde bankaya ibraz edildiği, karşılığının çıkmadığının şerh edildiği göz önünde bulundurulduğunda, belirtilen yasanın yürürlük tarihinden önce işleme tabi tutulduğundan müştekinin söz konusu yasa ve maddeleri gereğince şikayet hakkı bulunmadığından, 5941 Sayılı Kanunun 5/1.maddesi gereğince şikayetin reddine..." gerekçesi ile verilen şikayetin reddi kararının hukuka uygunluğunun tespitine ilişkindir.
 
Suça konu çekin ibraz tarihi olan 07/04/2016 suç tarihi olduğundan, fiilin 6728 Sayılı Kanun değişikliği öncesi 5941 Sayılı Kanunun 5. maddesine mümas olduğu,  bu maddeye göre, çek hesabı sahibi gerçek ya da tüzel kişi hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilebileceği,  6728 Sayılı Kanun değişikliği öncesi 5941 Sayılı Kanunun 5. maddesinin idari yaptırıma ilişkin olması ve karar merciinin Cumhuriyet Savcısı olarak belirtilmesi, şikayet edilenin ise çek hesabı sahibi tüzel kişi değil, tüzel kişi yetkilisi gerçek kişi olması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 7/1-2 maddesi uyarınca lehe kanun değerlendirmesi yapılması gerekeceği, bu değerlendirmenin de, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesi uyarınca, hem cezai hüküm hem de idari yaptırım kararı verebilecek olan mahkemece yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Buna göre;
 
 6728 Sayılı Kanun değişikliği öncesi 5941 Sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede: Fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan maddede, ibraz edilen çekin karşılığını bulundurmayan çek hesap sahibi gerçek ya da tüzel kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilebileceğinin düzenlenmesi, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması, şikayetin ise çek hesap sahibi tüzel kişiyle ilgili değil, tüzel kişi yetkilisiyle ilgili yapılmış olması itibariyle, çek hesap sahibi olmayan gerçek kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açmaya yönelik idari yaptırım kararı verilemeyeceğinden, sanık hakkında idari yaptırım kararı verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. 
 
6728 Sayılı Kanunla değişik 5941 Sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede: Fiilin işlendiği tarihten sonra yürürlüğe giren maddede, ibraz edilen çekin karşılığını bulundurmayan, karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren çek hesabı sahibi gerçek kişi ya da çek hesabı sahibi tüzel kişi yetkilisi hakkında adli para cezasına ve çek düzenleme ile çek hesabı açma yasağına karar verilebileceğinin düzenlendiği, tüzel kişi yetkilisi olan sanığın fiilinin, bu haliyle maddede düzenlenen suç tanımına uyduğu; ancak, TCK'nın 7/1 maddesindeki,"işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez" hükmü uyarınca, fiilin, fiil tarihinden önce kabahat eylemi niteliğinde olması, fiil tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun uyarınca suç oluşturması nedeniyle sanık hakkında mahkumiyet kararı verilemeyeceğinden, "fiilin (fiil tarihi itibariyle) kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın TCK'nın 7/1 maddesi delaletiyle,  Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine" karar verilmesi gerektiğinden, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddine karar verilmesi hukuka aykırı bulunduğundan ve yargılamaya konu eylemin daha fazla araştırılıp aydınlatılması gerekmediğinden, aşağıda yazılı şekilde karar verilmiştir. 
 
HÜKÜM  : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
 
1-Müşteki vekilinin istinaf başvurusu yukarıda açıklanan sebeplerle yerinde görüldüğünden ve yargılamaya konu fiilin daha ziyade aydınlanması gerekmediğinden, Ceza Muhakemesi Kanununun 280/1-a ve 303. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca Ankara 4. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2017/125 esas, 2017/162 karar sayılı ve 08/06/2017 tarihli kararının hüküm kısmı kaldırılarak  yerine "1-Sanık hakkında, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 6728 Sayılı Kanunla değişik 5941 Sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle şikayet dilekçesiyle dava açılmış ise de, fiilin (fiil tarihi itibariyle) kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın TCK'nın 7/1 maddesi delaletiyle,  CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatine; 2-Sanığın çek hesabı sahibi olmaması nedeniyle 6728 sayılı kanun değişikliği öncesi 5941 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca sanık hakkında idari yaptırım kararı verilmesine yer olmadığına, 3-Yargılama giderlerinin müşteki üzerinde bırakılmasına"  ibaresi yazılmak suretiyle hüküm düzeltilerek istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,
 
2-Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, bir örneğinin de istinaf başvurusunda bulunana tebliğine,
3-Dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine, 
Dair; dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 286/2-d maddesi uyarınca kesin olarak, 21/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.