İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

(1) İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

(2) Uzmanlık eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

(3) Uzmanlık eğitimi, sekiz saati teorik ve onaltı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmidört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz.

(4) Teorik eğitim; EK-l’de belirtilen içeriğe sahip, iş hukukunda arabuluculuğa elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.

(5) Uygulama eğitimi; EK-2’de belirtilen içeriğe sahip konular üzerinden her arabulucunun en az 2 defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi ile arabuluculuk bürolarıyla irtibat kurulması, UYAP Arabulucu Portalının kullanılması, taraflara arabuluculuk toplantısına davet yazısı gönderilmesi, arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle de son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içerir.

(6) Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır.

(7) Uzmanlık eğitimi, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.

(8) Uzmanlık eğitimi programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

(9) Arabulucu, iş hukukunda uzman olduğu yıldan itibaren üç yılda bir altı ders saatinden az olmamak üzere EK-3'te belirtilen içeriğe sahip yenileme eğitimine katılmak zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Kuruluşları

(1) Uzmanlık eğitimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Bakanlıkça daha önce arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşları tarafından verilebilir.

(2) Teorik eğitim, iş hukuku alanında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen, en az doktora ve üzeri akademik unvana sahip kişiler ile iş hukuku alanında en az beş yıllık fiili çalışması bulunan uygulayıcılar tarafından verilebilir.

(3) Uygulama eğitimi arabuluculuk siciline kayıtlı, fiilen arabuluculuk uygulaması yapmış arabulucular tarafından verilir.

(4) Uzmanlık eğitimi vermek üzere eğitim kuruluşları tarafından yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır: a) İzin talebine ilişkin yazılı başvuru. b) Eğitim koordinatörünün adı ve soyadı ile iletişim bilgileri. c) Eğitimin içeriğini ve sürelerini kapsayan eğitim programı ve takvimi. ç) Eğitimin yürütüleceği yer ve adresi ile bu yerin fotoğrafları. d) Eğitimcilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları, yeterlilikleri, özgeçmişleri ve son akademik unvanlarını gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti.

(5) Başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı değerlendirilirse, ilgili eğitim kuruluşuna daha önce arabuluculuk eğitimi için verilen sürenin sonuna kadar geçerli olmak üzere izin verilir.

(6) Uzmanlık eğitimi izni verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda ilan edilir.

(7) Eğitim kuruluşu, eğitim iznini başka bir kurum veya kuruluşa devredemez.

(8) Eğitim kuruluşları, eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde EK-4'teki örneğe uygun olarak düzenlenecek İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Katılım Belgesi verir.